Tarieven

Goede afspraken maken tevreden cliënten

Ons kantoor staat erop om tijdens de eerste bespreking duidelijke afspraken te maken over de kosten en erelonen die zullen worden aangerekend in uw dossier.

Deze afspraken zullen bij afsluiting van het dossier, en eventueel tussentijds, aanleiding geven tot een gedetailleerde kosten- en ereloonstaat.

Klassiek is een kosten- en ereloonstaat onderverdeeld als volgt :

  1. Uitgaande kosten :Kosten van Hoven en Rechtbanken, gerechtsdeurwaarders en deskundigen die door ons werden voorgeschoten, worden aangerekend op basis van de voorliggende afrekening van deze instanties.
  2. Dossier- en secretariaatskosten :De materiële kosten van het kantoor omvatten o.a. de kosten van briefwisseling, telefoon, fax, mail, fotokopie, verplaatsingen.Deze kosten worden aangerekend aan een vaste kost per eenheid.
  3. Ereloon :Dit is de vergoeding voor de intellectuele prestaties die in uw dossier geleverd werden.In principe gebeurt de aanrekening volgens het uurtarief.De hoogte daarvan wordt afgesproken in functie van het belang van de zaak, de hoogdringendheid en de moeilijkheidsgraad, alsook van de ervaring van de advocaat.Bij het behalen van een goed resultaat wordt een zogenaamde ‘succes fee’ aangerekend.Wanneer u ons een commerciële invordering toevertrouwt, gebeurt de aanrekening gebruikelijk volgens het waardetarief.Het ereloon wordt dan procentueel berekend op het totaal van de ter discussie staande bedragen.Indien nodig kan een andere methode voor de ereloonaanrekening worden afgesproken, uiteraard steeds binnen de grenzen vastgelegd door de wetgever en onder toezicht van de raad van de Orde van Advocaten te Antwerpen.

Bij aanvang van het dossier wordt een verrekenbaar voorschot of provisie gevraagd tot dekking van de eerste onkosten en prestaties. De werking met tussentijdse provisies laat de cliënt toe om de kost te spreiden.

De mogelijkheid bestaat dat uw rechtsbijstandsverzekering de advocatenkosten ten laste neemt.

Uiteraard zal dit samen met u bekeken kunnen worden.

Sinds enkele jaren kan het ereloon in geval van gerechtelijke procedure ook vaak grotendeels op de tegenpartij verhaald worden via de rechtsplegingsvergoeding.

Dit is een vergoeding die de in het ongelijk gestelde partij moet betalen als tegemoetkoming in de kosten en het honorarium van de advocaat van de partij die gelijk krijgt.

De hoogte van deze vergoeding is wettelijk vastgesteld en staat in verhouding tot de aard en de waarde van het geschil.

Wanneer van de tegenpartij een rechtsplegingsvergoeding gerecupereerd kan worden, wordt de bewuste som uiteraard in het voordeel van de klant verrekend op de voormelde kosten en erelonen.

In commerciële geschillen geldt eenzelfde verrekening in geval van recuperatie van invorderingskosten en/of schadebeding.